Logo Gregor sp. j. Pobierz katalog

Polityka prywatności

 1. Niniejszy dokument określa politykę ochrony danych osobowych (Polityka prywatności) stosowaną w związku prowadzeniem sklepu internetowego (Sklepu internetowego) umieszczonego pod adresem www.gregor-profile.pl.
 2. Administratorem danych osobowych (Administratorem) przetwarzanych w związku z prowadzeniem w/w Sklepu internetowego, w niezbędnym w tym celu zakresie jest „Gregor” Grzegorz Barczyński spółka jawna, ul. Żyzna 162a, 42-200 Częstochowa, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Częstochowie XVII Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000170117, NIP: 5732351799, dane kontaktowe: e-mail: sklep@gregor-profile.pl, gregor@listwy-profile.pl
 3. Administrator jest administratorem danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych), jest podmiotem odpowiedzialnym za wszelkie dane osobowe przekazane Administratorowi przez Klienta lub pozyskane w inny sposób w związku z prowadzeniem Sklepu internetowego. Niniejsza polityka prywatności obejmuje swoim zakresem wszystkie wyżej wymienione dane.
 4. Niniejsza Polityka prywatności określa zasady przetwarzania, przechowywania i dostępu do informacji przez użytkowników strony internetowej (Klientów) na której umieszony jest Sklep internetowy określony w pkt 1 niniejszej polityki, w tym zasady funkcjonowania plików cookies oraz wykorzystania przez Administratora, powierzonych przez uczestników danych osobowych.
 5. Dane powierzone prze Klientów przetwarzane są w celu realizacji usług, w tych realizacji zamówień i umów sprzedaży produktów, zawieranych z Klientami Sklepu internetowego a także w innych przypadkach, gdy jest to niezbędne dla realizacji prawnie usprawiedliwionych celów Administratora, w szczególności w celach związanych z marketingiem bezpośrednim własnych produktów oferowanych w Sklepie internetowym, a także w innych celach, w sytuacji gdy Klient wyrazi na to wyraźną zgodę, wymaganą stosownymi przepisami prawa.l
 6. Wszelkie powierzone dane osobowe Administrator przetwarza zgodnie z prawem oraz niniejszą Polityką prywatności, zbiera je wyłącznie w celach określonych w tej Polityce prywatności, zgodnych z prawem i nie podaje oraz zapobiega przetwarzaniu tych danych niezgodnie z tymi celami oraz przepisami prawa. Przetwarzanie danych odbywa się jedynie w zakresie adekwatnym, niezbędnym i koniecznym dla realizacji celów określonych Polityką prywatności, służących w szczególności prawidłowej realizacji świadczeń, wynikających z zawartych umów oraz prawidłowemu i celowemu informowaniu Klientów o rodzaju i zakresie oferty Sklepu internetowego. Administrator nie przetwarza powierzonych danych w zakresie wykraczającym poza uprawnienia ustawowe.
 7. Administrator dokłada należytych starań oraz stosuje niezbędne środki bezpieczeństwa na wysokim poziomie a także odpowiednie procedury, w celu ochrony powierzonych mu danych osobowych Klientów oraz innych danych, które Klienci powierzyli, przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich.
 8. Administrator nie udostępnia powierzonych mu danych osobowych w sposób sprzeczny z niniejszą Polityką prywatności i przepisami prawa. W szczególności nie udostępnia tych danych osobom i podmiotom nieuprawnionym.
 9. Udostępnienie danych osobowych przez Administratora w celu ich dalszego przetwarzania może się odbywać wyłącznie na podstawie stosownej umowy zawartej na piśmie lub żądania uprawnionego organu i wyłącznie w celach zgodnych z niniejszą Polityką prywatności oraz bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa.
 10. Powierzone przez Klientów dane osobowe przechowywane są przez czas niezbędny dla realizacji umów i świadczeń związanych z prowadzeniem Sklepu internetowego oraz czas wymagany przez obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa, jednak nie dłużej niż jest to niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez uprawniony podmiot zewnętrzny, w tym świadczący na zlecenie Administratora usługi księgowe i prawne.
 11. W innych, szczególnych celach, na które Klient wyraził osobną zgodę, powierzone dane osobowe przetwarzane i przechowywane są przez czas określony w tej zgodzie lub do momentu jej wycofania przez Klienta. Na podstawie szczególnej zgody Klienta powierzone dane osobowe mogą być przekazywane do partnerów handlowych Administratora lub w innych, szczególnych celach handlowych i marketingowych a także wysyłki newslettera lub specjalnych ofert.
 12. Klientowi a także każdej innej osobie której dane dotyczą, przysługuje prawo do żądania od Administratora dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w określonych ustawowo przypadkach, a także prawo do przenoszenia swoich danych w dowolnym momencie. Klientowi a także każdej innej osobie, której dane dotyczą, przysługuje również prawo do wniesienia skargi do stosownego organu, w przypadku stwierdzenia niezgodnego z prawem przetwarzania jej danych osobowych.
 13. Wszelkie przetwarzane przez Administratora są przekazywane dobrowolnie.
 14. W celu zapewnienia najkorzystniejszej, dopasowanej i spersonalizowanej oferty dla Klientów/użytkowników oraz w celach niezbędnych do zawarcia lub wykonania umowy pomiędzy Klientem i Administratorem, Administrator danych może stosować  „profilowanie”, polegające na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych osobowych, polegającym na wykorzystaniu powierzonych danych osobowych w celu analizy zmierzającej do spersonalizowania oferty w oparciu o przewidywane i prognozowane potrzeby oraz zainteresowania Klienta. W tym celu, w zautomatyzowanym procesie profilowania, Administrator uprawniony będzie do stosowania takich kryteriów jak płeć, data urodzenia, liczba i częstotliwość zakupów, przeznaczenie nabytych produktów. W każdym momencie Klientowi przysługuje sprzeciw wobec takiego zautomatyzowanego procesu przetwarzania danych osobowych- również Administrator, mając na uwadze istotny lub szczególny interes Klienta może zmodyfikować lub zatrzymać zautomatyzowany proces przetwarzania tych danych osobowych. W każdym w/w przypadku Administrator stosuje odpowiednie środki służące ochronie danych i sposobu ich przetwarzania, dbając o to aby nie zostały naruszone jakiekolwiek prawa Klienta.
 15. Administrator stosuje pliki cookies w zakresie określonym niniejszą Polityką prywatności i wyłącznie w zakresie niezbędnym dla celów w niej określonych. Pliki cookies to informacje zapisywane przez serwer Administratora na komputerze Klienta/użytkownika, które mogą być odczytane przez serwer Administratora przy każdorazowym połączeniu się z tym komputerem. Pliki cookies dostarczają danych statystycznych o ruchu użytkowników i korzystaniu przez nich z poszczególnych stron serwisu Administratora. Administrator może także umieszczać pliki cookies w celu monitorowania ruchu użytkowników w serwisie. Użytkownik może w każdym czasie wybrać sposób obsługi plików cookies w strefie internetowej poprzez zastąpienie automatycznej obsługi plików cookie na obsługę indywidualną (ustawienia użytkownika). Szczegółowych informacji w tym zakresie udzielają dostarczyciele programów do obsługi strefy internetowej (przeglądarek), zazwyczaj w zakładce „opcje internetowe” lub podobnej. Wyłączenie opcji akceptowania plików cookies przez Klienta/użytkownika w swojej przeglądarce – zablokowanie lub monitowanie ich może spowodować utrudnienia a nawet uniemożliwić korzystanie z niektórych usług Administratora.  Klient może w każdej chwili usunąć pliki cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.
 16. Zmiana niniejszej Polityki prywatności każdorazowo będzie ogłaszana na niniejszej stronie internetowej.