Logo Gregor sp. j. Pobierz katalog

Regulamin sklepu internetowego

 1. Postanowienia ogólne

  1. Niniejszy regulamin reguluje funkcjonowanie sklepu internetowego, który umieszczony jest pod adresem www.gregor-profile.pl, w tym zasady i tryb zawierania umów przez Internet tj. umów na odległość zarówno przez podmioty prowadzące działalność gospodarcza jak i konsumentów.
  2. Sklep www.gregor-profile.pl posiada placówkę handlową i jest prowadzony przez: „Gregor” Grzegorz Barczyński spółka jawna ul. Żyzna 162a, 42-200 Częstochowa numer KRS: 0000170117 NIP: 5732351799, REGON: 151496030 adres do korespondencji: „Gregor” Grzegorz Barczyński sp. j. ul. Żyzna 162a, 42-200 Częstochowa e-mail: sklep@listwy-profile.pl,
  3. Dokonanie zakupów w sklepie internetowym www.gregor-profile.pl związane jest z wymogiem zaakceptowania niniejszego regulaminu.
  4. Dla potrzeb niniejszego regulaminu zostały wprowadzone następujące definicje i wyjaśnienia niektórych określeń, używanych w regulaminie:
   1. Regulamin – niniejszy regulamin;
   2. Gregor - sprzedawca prowadzący sklep internetowy określony w pkt I.1 Regulaminu;
   3. Sklep internetowy – sklep internetowy określony w pkt I.1 Regulaminu, prowadzony przez Gregor,
   4. Klient – osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, posiadająca zdolność prawną;
   5. Konsument – Klient będący osobą fizyczną, który dokonuje zakupów w Sklepie internetowym, w celach nie związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą;
   6. Towar – towary oferowane do sprzedaży przez Gregor w ramach Sklepu internetowego; wszystkie oferowane Towary są fabrycznie nowe i posiadają zapewnienia producentów o tym, że są wolne od wad fizycznych i prawnych oraz są dopuszczone do sprzedaży na terenie Rzeczpospolitej Polskiej;
   7. Zamówienie – proces zakupu wybranych przez Klienta Towarów, oferowanych w Sklepie internetowym.
  5. W przypadku gdy zakupów w Sklepie internetowym dokonuje Klient niebędący osobą fizyczną, przyjmuje się, że działa on za pośrednictwem osoby uprawnionej, w sposób określony przepisami prawa i dokumentami statutowymi tego Klienta, do składania oświadczeń woli i zaciągania zobowiązań w zakresie dokonywanych przez Klienta zakupów.
 2. Procedura składania i realizacji zamówień

  1. Zamówienie składane jest za pomocą interaktywnego formularza dostępnego na stronie Sklepu internetowego, za pomocą funkcji dodania Towaru do koszyka i następnie zatwierdzenia zakupu poprzez wybranie opcji (przycisku): realizuj zamówienie. W przypadku czasowej niedostępności tych funkcji, dokonywanie zakupów jest możliwe za pośrednictwem adresu e-mail: sklep@listwy-profile.pl.
  2. W Sklepie internetowym oferowane są Towary, znajdujące się w placówce handlowej i magazynach Gregor. Każdy oferowany Towar zawiera opis zawierający co najmniej cenę, dostępność oraz główne cechy Towaru a także inne informacje ułatwiające dokonanie przez Klienta wyboru.
  3. Przed złożeniem Zamówienia Klient ma możliwość swobodnego przeglądania oferowanych Towarów oraz uzyskania informacji niezbędnych w celu prawidłowego złożenia Zamówienia, w tym terminach realizacji Zamówienia, kosztach płatności i dostawy Towaru, kosztach zwrotu Towaru w przypadku odstąpienia od umowy (dot. Konsumentów) oraz sposobie i terminach rozpatrywania reklamacji.
  4. Warunkiem realizacji złożonego przez Klienta Zamówienia jest zaakceptowanie Regulaminu oraz prawidłowe wypełnienie danych adresowych Klienta wraz z poprawnym, istniejącym adresem e-mail i numerem telefonu, pod którym będzie można potwierdzić złożenie Zamówienia.
  5. W przypadku Zamówień z nieprawidłowymi danymi teleadresowymi (nie istniejący e-mail, nieprawidłowy numer telefonu) oraz Zamówień budzących wyraźne wątpliwości Gregor zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji takich Zamówień do czasu poprawienia przez Klienta błędnych danych lub wyjaśnienia wątpliwości.
  6. Klient może składać Zamówienie 24 godziny na dobę przez cały rok, z wyłączeniem krótkich przerw technicznych lub prac konserwacyjnych, o których informacja zostanie umieszczona na stronie Sklepu internetowego.
  7. Zamówienie realizowane jest niezwłocznie po jego złożeniu przez Klienta. W przypadku złożenia Zamówienia do godz. 12:00, proces dostawy rozpoczyna się jeszcze w tym samym dniu.
  8. Zamówienia złożone po godzinie 1200 oraz Zamówienia złożone w soboty, niedziele, dni wolne od pracy oraz święta realizowane są począwszy od pierwszego dnia roboczego, następującego po dniu złożeniu Zamówienia.
  9. Ceny Towarów znajdujących się w Sklepie internetowym są wyrażone w złotych polskich i zawierają VAT (ceny brutto). Obejmują one całkowity koszt nabycia Towaru, za wyjątkiem kosztów pobieranych przez operatorów płatności, kosztów dostawy Towaru i jego zwrotu.
  10. Stany magazynowe obejmujące oferowane Sklepie internetowym Towary aktualizowane są średnio co 15 minut w dni robocze. W wyjątkowych sytuacjach, w przypadku niewystarczającej ilości Towaru, Zamówienia są realizowane według kolejności złożenia. Dopiero po otrzymaniu potwierdzenia zamówienia można uznać, że zamawiane Towary nie zostały wcześniej zamówione przez innych Klientów. Gregor może omówić realizacji Zamówienia wyjątkowo, w przypadku niewystarczającej ilości Towaru w magazynie, w związku z jednoczesnym dokonywaniem zakupów przez więcej niż jednego Klienta. Klient nie ponosi żadnych kosztów w przypadku odmowy realizacji Zamówienia przez Gregor.
  11. Na zakupiony Towar GREGOR wystawia paragon fiskalny lub fakturę VAT, w zależności od wyboru Klienta. Aby otrzymać fakturę VAT Klient musi wybrać opcję faktura VAT i podać prawidłowy numer NIP oraz inne dane niezbędne do wystawienia faktury VAT.
  12. Klient dokonuje płatności za Zamówienie w jeden z poniższych sposobów, dostępnych na stronie Sklepu internetowego:
   1. za pobraniem, przy odbiorze przesyłki od kuriera;
   2. poprzez dokonanie płatności on-line, za pomocą systemu płatności internetowych Przelewy24.pl (przedpłata);
   3. gotówką, kartą płatniczą lub kredytową, przy odbiorze osobistym dokonywanym w placówce handlowej Gregor.
  13. Przed dokonaniem płatności Klient uzyskuje informacje o kosztach związanych z wybraną formą płatności.
 3. Dostawa

  1. Dostawy zamawianych w Sklepie internetowym Towarów realizowane są wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
  2. Z zastrzeżeniem pkt 3 (odbiór osobisty przez Klienta), niezwłocznie po zakończeniu przez Klienta Zamówienia, Gregor rozpoczyna proces Dostawy, poprzez przygotowanie Towaru znajdującego się w magazynie Gregor do wysyłki a następnie jego wysyłkę na adres wskazany przez Klienta.
  3. Zamówione Towary są dostarczane zgodnie z wolą Klienta, za pośrednictwem wybranych przedsiębiorstw kurierskich lub odbierane przez niego osobiście w placówce handlowej Gregor, mieszczącej się pod adresem wskazanym w pkt I.2 Regulaminu.
  4. Koszty dostawy określane są przez przedsiębiorstwa kurierskie. Przed złożeniem Zamówienia Klient informowany jest o całkowitym koszcie dostawy.
 4. Odstąpienie od umowy

  1. Konsumentowi zawierającemu umowę na odległość przysługuje ustawowe prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyny.
  2. Termin odstąpienia od umowy w przypadku określonym w pkt poprzednim wynosi 14 dni i rozpoczyna bieg w dniu wydania Towaru Konsumentowi (dostarczenia Towaru do Konsumenta). Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpienia przed jego upływem.
  3. W celu odstąpienia od umowy Konsument składa jednoznaczne oświadczenie o odstąpieniu od umowy. W tym celu Konsument może skorzystać z formularza stanowiącego załącznik do Regulaminu, zamieszczonego pod jego treścią.
  4. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
  5. Towar powinien zostać zwrócony do Gregor nie później niż w terminie 14 dni od daty odstąpienia. Towar powinien zostać zwrócony w oryginalnym opakowaniu lub podobnym, zapewniającym bezpieczną ochronę przed uszkodzeniami podczas transportu. W opakowaniu zawierającym zwracany Towar Konsument powinien umieścić dowód zakupu (fakturę lub paragon) oraz pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy.
  6. Jeżeli Konsument wybrał inny sposób doręczenia niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Gregor, Gregor nie jest zobowiązany do zwrotu dodatkowo poniesionych przez Konsumenta kosztów zwrotu Towaru.
  7. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia jego charakteru, cech i funkcjonowania.
  8. Zwrot Towaru następuje na adres placówki handlowej Gregor, wskazany w pkt I.2 Regulaminu.
  9. Zwrot ceny zapłaconej przez Konsumenta za Towar następuje niezwłocznie po odstąpieniu przez niego od umowy, przy czym Gregor może wstrzymać się z dokonaniem zwrotu ceny do czasu otrzymania zwracanego Towaru.
  10. Konsumentowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w przypadku Towarów nieprefabrykowanych, wyprodukowanych według specyfikacji Konsumenta lub służących zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb oraz Towarów, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostały nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.
 5. Reklamacje

  1. Prawo do reklamacji przysługuje każdemu Klientowi, który złożył Zamówienie w Sklepie
  2. Termin rozpatrzenia reklamacji wynosi 14 dni
  3. internetowym i nabył oferowane za jego pośrednictwem Towary. Klient dokonuje reklamacji korzystając w tym celu z przysługujących mu uprawnień ustawowych (rękojmia za wady) lub w oparciu o gwarancję udzieloną przez producenta Towaru.
  4. Oświadczenia o skorzystaniu z gwarancji sprzedawcy lub rękojmi za wady, w przypadku wystąpienia wad fizycznych i prawnych zakupionego Towaru, objętych rękojmią zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego można składać pisemnie na adres wskazany w pkt I.2 Regulaminu lub za pośrednictwem adresu e-mail: sklep@listwy-profile.pl
  5. Niezwłocznie po otrzymaniu zgłoszenia reklamacyjnego Gregor przestępuje do rozpatrzenia reklamacji, kierując do Klienta wiadomość e-mail zawierającą dalszą instrukcję postępowania reklamacyjnego oraz numer zgłoszenia reklamacyjnego.
  6. Reklamowany Towar należy dostarczyć na adres placówki handlowej Gregor, wskazany w pkt I.2 Regulaminu. Wysyłkę reklamowanego Towaru należy oznaczyć numerem zgłoszenia reklamacyjnego.
  7. W przypadku osobistego odbioru towaru, Klient powinien należy okazać protokół przyjęcia towaru, wydawanego podczas przyjmowania reklamowanego towaru. W przeciwnym wypadku, należy pokazać inny dokument w celu potwierdzenia tożsamości.
  8. Większość towarów oferowanych przez Gregor posiada gwarancję producenta, importera lub pierwotnego sprzedawcy. W przypadku skorzystania przez Klienta z uprawnień wynikających z gwarancji, postępuje on w sposób określony w tej gwarancji.
  9. Powyższe postanowienia nie wyłączają, nie ograniczają ani nie zawieszają uprawnień Konsumenta wynikających z ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz.U.2020.287 t.j. z dnia 21.02.2020).
  10. W przypadku gdy Klientem nie jest Konsument odpowiedzialność Gregor z tytułu rękojmi za wszelkie wady Towaru zostaje wyłączona w całości, na podstawie art. 558 § 1 k.c.
  11. Zgłoszenia reklamacyjne, dotyczące uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu będą rozpatrywane tylko w momencie odbioru towaru w obecności spedytora/kuriera. Podstawą przyjęcia tego rodzaju reklamacji będzie spisanie wraz z osobą dostarczającą protokołu reklamacyjnego i sporządzenie dokumentacji zdjęciowej. W tym przypadku odpowiedzialność za tego rodzaju wady ponosi spedytor/kurier.
  12. Wyłącznie pozytywne rozpatrzenie reklamacji powoduje zwrot uiszczonej przez Klienta ceny za Towar. Skutki roszczenia opartego na gwarancji, określone są w dokumencie gwarancji. Gregor nie ponosi odpowiedzialności za przebieg postępowania reklamacyjnego i jego skutki, jeżeli Klient skorzystał z uprawnień przewidzianych gwarancją.
 6. Przetwarzanie danych osobowych

  1. Administratorem danych osobowych jest Gregor.
  2. Przetwarzanie danych osobowych Klientów odbywa się na zasadach określonych w Polityce Prywatności Gregor
 7. Postanowienia końcowe

  1. Wszelkie spory związane z Regulaminem oraz Zamówieniami dokonywanymi w Sklepie internetowym rozstrzygane będą przez właściwy miejscowo sąd powszechny w oparciu o prawo polskie.
  2. W przypadku Klientów niebędących Konsumentami właściwym do rozstrzygania wszelkich sporów będzie sąd właściwy miejscowo dla siedziby Gregor, po ówczesnym skorzystaniu z pozasądowych sposobów rozstrzygnięcia sporu.
  3. Regulamin obowiązuje od dnia 01.07.2020r.